Box 3: indienen bezwaar tegen aanslag inkomstenbelasting? Publicatiedatum: 27-02-2023

Strijd met het EVRM

In box 3 wordt inkomstenbelasting geheven over uw inkomen uit sparen en beleggen. De grondslag voor de berekening van de door u verschuldigde belasting bedraagt niet het werkelijk genoten rendement. In plaats daarvan wordt u belast op basis van een fictief rendement. De omvang van het belaste fictieve rendement is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. De Hoge Raad heeft eerder geoordeeld dat deze wijze van heffing in box 3 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Rechtsherstel

Bij het opleggen van uw definitieve aanslagen inkomstenbelasting houdt de Belastingdienst op dit moment rekening met deze uitspraak van de Hoge Raad. Dit betekent dat de verschuldigde box 3-belasting op basis van het oude systeem wordt verminderd. Deze vermindering geldt echter alleen indien uw vermogen op 1 januari van het belastingjaar gedeeltelijk uit spaartegoeden bestond. Voor beleggingen wordt door de Belastingdienst geen tegemoetkoming geboden. Bij de berekening of u in aanmerking komt voor rechtsherstel wordt u geacht rendement te behalen uit uw beleggingen. Het geachte behaalde rendement op beleggingen bedroeg voor het belastingjaar 2021 5,69% (2020: 5,28%; 2022: 5,53%). Ook indien uw werkelijk behaalde rendement lager was dan het geachte behaalde rendement, komt u op dit moment dus niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Bezwaar tegen forfaitaire spaarvariant

Het is op dit moment nog onduidelijk of de Belastingdienst nog steeds in strijd handelt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door het rechtsherstel te beperken tot spaarders en belasting te heffen over een fictief rendement dat hoger is dan het werkelijk genoten rendement. Het is niet uitgesloten dat de rechter op een later moment zal oordelen dat ook beleggers in aanmerking komen voor rechtsherstel, indien het werkelijk genoten rendement lager is dan belaste forfaitaire rendement. Mocht uw werkelijke rendement mogelijk lager zijn dan uw belaste (forfaitair) rendement, dan geven wij u in overweging mee u om tijdig bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Het is van belang om binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting schriftelijk bezwaar te hebben gemaakt. Op deze wijze houdt u uw rechten open in het geval de rechter in de toekomst oordeelt dat de heffingsgrondslag in box 3 dient te worden beperkt tot het werkelijk genoten rendement.

Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent of het in uw geval interessant is om bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting. In dat geval kijken we graag met u mee. Ook helpen we u graag met het opstellen en indienen van uw bezwaar tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting. U kunt hiervoor uw contactpersoon bij Govers benaderen 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.