De jaarrekening op fiscale grondslagen Publicatiedatum: 13-11-2023

Sinds 2007 biedt de wetgever de mogelijkheid voor micro- en kleine rechtspersonen om de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen op te stellen. In art. 2:396 BW is in lid 6 opgenomen dat de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst (bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting) ook in aanmerking komen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat. Ook de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft een handreiking uitgebracht met als doel het management van micro- en kleine rechtspersonen behulpzaam te zijn bij het opstellen van hun jaarrekening op basis van fiscale grondslagen.

Inzicht
Bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen verdwijnen de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering en winstbepaling. In de praktijk zien we dat het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen kan leiden tot een vertekend financieel beeld, omdat de fiscale waarderingsgrondslagen kunnen leiden tot presentatie van een lager eigen vermogen. Dit kan een nadeel zijn bij de presentatie van het beeld van de vennootschap naar de gebruikers van de jaarrekening.

Zo kan het zijn dat bepaalde bezittingen fiscaal volgens een andere methode moeten worden gewaardeerd (bijvoorbeeld een gebouw, waarvan de waarde mede wordt bepaald door de WOZ-waarde), winsten fiscaal op een later moment mogen worden gerealiseerd of bepaalde voorzieningen fiscaal niet worden geaccepteerd. Dergelijke verschillen hebben ook effect op de belastingdruk, wat in de bedrijfseconomische (commerciële) jaarrekening als belastinglatentie zal worden verwerkt. Hierdoor geeft de bedrijfseconomische jaarrekening wel een beter inzicht in het werkelijke vermogen en resultaat van uw onderneming. Daarnaast kunnen kengetallen zoals solvabiliteit anders luiden bij toepassing van fiscale grondslagen, namelijk veelal lager wat weer nadelig kan zijn voor het verkrijgen van externe financiering.

Het voordeel van toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen dat de wetgever heeft willen bereiken is het bieden van een administratieve lastenverlichting. De jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen is namelijk direct bruikbaar voor de fiscale aangifte.

Toelichting
In de toelichting in de jaarrekening moet de keuze voor óf commerciële óf fiscale grondslagen worden vermeld, zodat de gebruiker van de jaarrekening in staat is om de cijfers goed te interpreteren. Daarbij moet ook vermeld worden welke belangrijke (materiële) verschillen er bestaan tussen de commerciële en fiscale waardering. De omvang van deze verschillen hoeft niet toegelicht te worden.

Verplichting
De keuze voor een jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen is geen verplichting. Micro- en kleine rechtspersonen mogen nog steeds de jaarrekening op commerciële grondslagen blijven opstellen.

Hierbij is het van belang om te vermelden dat de keuze voor toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen leidt tot waardering van álle posten in de jaarrekening op fiscale grondslagen. Toepassing op slechts enkele posten (cherry picking) is op grond van art. 2:396 lid 6 BW niet toegestaan.

Tot slot
Voor eventuele vragen welke mogelijkheden er zijn voor uw jaarrekening kunt u contact met ons opnemen via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040 – 2 504 504 of via onderstaand contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.