Nieuwe regels voor afhaaltransacties Publicatiedatum: 17-04-2024

Met ingang van 1 april 2024 zijn de regels voor zogenoemde afhaaltransacties aangescherpt. Bij deze afhaaltransacties gaat het om de intracommunautaire levering van goederen aan een EU-ondernemer, waarbij de goederen door de afnemer zelf worden opgehaald bij de leverancier. In een onlangs gepubliceerd Besluit van de staatssecretaris van Financiën zijn de vereisten ten aanzien van het gebruik van de afhaalverklaring aangescherpt. Het besluit is per 1 april 2024 in werking getreden

Toepassing 0%-tarief bij grensoverschrijdende transacties
Voor toepassing van het 0%-tarief op intracommunautaire leveringen van goederen gelden strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de leverancier moet beschikken over voldoende documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de goederen Nederland hebben verlaten en naar een andere EU-lidstaat zijn vervoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volledig ondertekende CMR-document, een eventuele transportverzekering, betalingsbewijzen etc. Het is van belang dat deze documentatie in de administratie van de leverancier aanwezig is.

Indien de afnemer zelf het vervoer regelt en dus de goederen op locatie komt ophalen, is het grensoverschrijdende vervoer echter minder eenvoudig aan te tonen voor de leverancier. De afnemer zal dan namelijk doorgaans in het bezit zijn van de transportdocumentatie ten aanzien van het grensoverschrijdende vervoer. Als leverancier heeft u in dat geval dus een lastige bewijspositie. Om te voldoen aan de bewijsverplichting voor het grensoverschrijdende vervoer, kan bij afhaaltransacties door vaste afnemers (onder meer) gebruik worden gemaakt van een complete en getekende afhaalverklaring. Op deze manier kan alsnog het 0%-tarief worden toegepast, mits er daarnaast ook afdoende aanvullende documentatie (schriftelijk of digitaal) aanwezig is in de administratie ter vastlegging van de met de afnemer gesloten koop.

Wijziging per 1 april 2024
Vanaf 1 april zijn de voorwaarden waaraan een afhaalverklaring moet voldoen aangescherpt en geldt er een nieuw model afhaalverklaring. Deze wijzigingen zien met name op het vereiste van een ‘vaste afnemer’ en op de ondertekening van de afhaalverklaring.

Vaste afnemer
In het onlangs gepubliceerde Besluit is meermaals opgenomen dat een afhaalverklaring enkel kan worden gebruikt voor een levering aan een vaste afnemer. Ook in het nieuwe model van de afhaalverklaring is expliciet meermaals opgenomen dat het moet gaan om een vaste afnemer. Wat precies onder een vaste afnemer wordt verstaan is echter niet duidelijk. Het is echter wel duidelijk dat afnemers die slechts incidenteel goederen afnemen, geen gebruik kunnen maken van de afhaalverklaring.

Ondertekening
Onder de oude regels was het toegestaan dat de afhaalverklaring werd ondertekend door een derde die namens de vaste afnemer de goederen komt ophalen, eventueel met ondertekening achteraf. Met ingang van 1 april is dit niet meer mogelijk. Sinds 1 april moet de afhaalverklaring worden ondertekend door de afnemer zelf (of een personeelslid van de afnemer) en dient ondertekening uiterlijk ten tijde van het ophalen van de goederen plaats te vinden.

Tot slot
Levert u goederen aan afnemers in andere EU-lidstaten en komt het hierbij voor dat afnemers de goederen komen ophalen? In dat geval adviseren wij u om te controleren of u voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van het 0%-tarief. Indien u het grensoverschrijdende vervoer niet kunt aantonen, heeft dit tot gevolg dat de Belastingdienst het 0%-tarief kan weigeren en 21% (of 9%) btw kan naheffen (eventueel vermeerderd met rente en boete). Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail via btw@govers.nl, of telefonisch via 040 – 2 504 504. Uiteraard kunt u ook terecht met al uw andere fiscale vragen.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.