Personeelskortingen - de fiscale spelregels belicht Publicatiedatum: 05-03-2024

Meer en meer werkgevers proberen in de ‘race for talent’ op creatieve wijze een aantrekkelijk en onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket aan te bieden. In deze bijdrage staan we stil bij een veelvoorkomend fenomeen: het hanteren van kortingsregelingen voor werknemers op bedrijfseigen producten. Voor werkgevers is dit vaak een relatief goedkope manier om werknemers een extraatje te geven. Maar in de praktijk wordt daarbij vaak buiten de spelregels van de werkkostenregeling gerekend.

Gerichte vrijstelling in de WKR
Voor korting op producten uit eigen bedrijf geldt een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling én de vergoeding of verstrekking tijdig wordt aangewezen als eindheffingsloon.

Voorwaarden
Voor personeelskortingen geldt een gerichte vrijstelling, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De producten zijn niet branchevreemd;
  • De korting is maximaal 20% van de waarde in het economisch verkeer van deze producten (vgl. consumentenprijs inclusief btw);
  • De totale korting bedraagt niet meer dan € 500 per werknemer per kalenderjaar.


Binnen deze grenzen is het bijvoorbeeld mogelijk dat een werknemer via de webshop van zijn werkgever een product koopt en daarbij gebruik maakt van een kortingscode die enkel beschikbaar is voor werknemers of dat werknemers van een kledingwinkel korting krijgen op de kleding die ze bij hun werkgever kopen, zonder dat deze korting leidt tot heffing van loonbelasting. Een ander voorbeeld van een kortingsregeling is de situatie waarbij werknemers via een zogenoemde cafetariaregeling brutoloon afstaan (bijvoorbeeld overuren) en in plaats daarvan met korting bedrijfseigen producten kunnen aanschaffen. Ook in die gevallen dient, nog even los van de vereisten voor het kunnen toepassen van een cafetariaregeling,  te worden getoetst aan de hierboven beschreven normen. 

Bij de toepassing van deze regeling is allereerst belangrijk dat de werkgever een administratie bijhoudt waaruit blijkt welke werknemer en wanneer hij of zij korting heeft genoten. De werkgever dient immers gedurende het kalenderjaar te toetsen of binnen de lijntjes van de gerichte vrijstelling wordt gekleurd.

Evenzo belangrijk is de vraag hoe deze korting wordt berekend. Het hanteren van een lagere prijs, zoals de inkoopwaarde, is niet toegestaan. Is de werkgever bijvoorbeeld een groothandel die enkel levert aan andere bedrijven (zogenoemde B2B-transacties) en niet aan consumenten, dan is het bedrag dat de werkgever factureert aan haar klanten niet per definitie de waarde in het economisch verkeer voor de consument. In dat geval moet worden bekeken wat de laagste prijs is die voor het product op de normale consumentenmarkt kan worden gevonden.

Voor de volledigheid zij vermeld dat, indien een kortingsregeling voor personeel niet voldoet aan de hierboven genoemde normen, het bovenmatige deel van de korting als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte kan worden aangewezen.

Btw-gevolgen (BUA)
Voor de omzetbelasting komt bij het verstrekken van goederen aan werknemers voor een lagere prijs de vraag op of mogelijk een btw-aftrekbeperking van toepassing is op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA). Dat is met name relevant wanneer goederen om niet worden verstrekt, dan wel tegen een prijs die lager is dan de kostprijs (aanschafwaarde of voortbrengingswaarde). Indien de prijs die aan de werknemer in rekening wordt gebracht hoger is dan kostprijs, dan kan mogelijk worden beargumenteerd dat geen sprake is van een BUA-correctie, althans niet ten aanzien van de betreffende verstrekking.

Tot slot
In de praktijk wordt de gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten veelal ervaren als een zeer beperkte vrijstelling, die bovendien administratief vrij belastend is. Voor een goede toepassing van de regeling moet de werkgever desgevraagd kunnen aantonen hoe hij de korting per werknemer heeft berekend en welke fiscale gevolgen hij hieraan heeft verbonden. Mocht u een personeelskortingsregeling willen invoeren of assistentie nodig hebben bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, via ons contactformulier op de website of op ons algemene telefoonnummer 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.