Verscherpt toezicht WagwEU Publicatiedatum: 13-10-2022

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), die al van kracht is sinds juni 2016, beoogt de sociale bescherming van gedetacheerde werknemers binnen de EU te verbeteren en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. De naleving van de WagwEU wordt in Nederland gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Werkgevers en opdrachtgevers zijn verplicht zich te houden aan een aantal (administratieve) regels om de controle mogelijk te maken. We merken in de praktijk dat deze controles het afgelopen jaar zijn geïntensiveerd. Hierbij vragen wij uw aandacht voor deze belangrijke regelgeving.

Verplichtingen van de werkgever onder de WagwEU

Met de komst van de WagwEU zijn diverse administratieve eisen en controlemaatregelen ingevoerd, waarmee wordt beoogd toe te zien op de naleving van de WagwEU. In dit verband spelen de zogenoemde ‘meldingsplicht’ en ‘controleplicht’ voor gedetacheerde werknemers een belangrijke rol. De meldingsplicht houdt in dat buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die opdrachten uitvoeren in Nederland en daarvoor arbeidskrachten inzetten in Nederland, hiervan vooraf melding moeten maken bij de arbeidsinspectie. Deze digitale meldingsplicht trad in werking per 1 maart 2020. De in Nederland gevestigde opdrachtgever is daarnaast verplicht te controleren of de buitenlandse opdrachtnemer uiterlijk op de dag van aanvang van de werkzaamheden juist en volledig aan zijn meldingsplicht heeft voldaan. Niet-naleving van deze verplichtingen kan leiden tot een of meerdere boete(s), die kunnen oplopen tot € 8.000.

Opgemerkt zij dat enkele detacheringsdoelen zijn uitgezonderd van de verplichte melding. Een uitzondering kan bijvoorbeeld gelden voor het enkel bijwonen van vergaderingen, het bijwonen van academische conferenties, het leveren van gereedschap en software en het installeren van specialistische goederen. Daarnaast kunnen kleine ondernemingen (maximaal 9 werknemers) en zelfstandigen die binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens gevestigd zijn, onder voorwaarden volstaan met een jaarlijkse melding in plaats van een aparte melding per detachering. Deze uitzondering geldt niet voor ondernemingen die actief zijn in de bouw- of uitzendbranche

Verplichtingen van de opdrachtgever onder de WagwEU

De WagwEU legt dus ook diverse verplichtingen aan de (Nederlandse) opdrachtgever op. Zo dient de opdrachtgever de melding van de buitenlandse werkgever of zelfstandige te controleren. Mocht deze melding onjuist of onvolledig zijn dan dient de opdrachtgever dit aan te geven in het online meldloket en de buitenlandse werkgever of zelfstandige te vragen de melding aan te passen. Daarnaast is de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor het naleven van de minimumvereisten in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemer.

Controle op naleving

De arbeidsinspectie controleert of werkgevers, zelfstandigen en opdrachtgevers zich houden aan de WagwEU. We merken in de praktijk dat het toezicht op de naleving wordt geïntensiveerd. Mede door het aflopen van de reisbeperkingen vanwege corona en de schaarste van arbeidskrachten op de Nederlandse arbeidsmarkt, is de verwachting dat het detacheren van werknemers naar Nederland zal gaan toenemen. De arbeidsinspectie is daarom gestart met het actief aanschrijven van opdrachtgevers in Nederland die nog niet hun verplichte terugkoppeling op de melding hebben ingediend.

Detacheren naar het buitenland

De WagwEu komt voort uit een Europese richtlijn. Onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen de landen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Deze landen hebben daarom vergelijkbare wet- en regelgeving als de Nederlandse WagwEU ingevoerd. Mocht u als Nederlandse ondernemer mensen in het buitenland tewerkstellen (in het kader van een buitenlands project of detachering), dan raden wij aan om u te laten informeren over uw verplichtingen in deze landen.

Tot slot

Heeft u vragen over dit artikel, of wenst u uw specifieke situatie met ons te overleggen? Neem dan gerust contact met uw eigen Govers contactpersoon of via ons digitale contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.