WKR en BUA controle Publicatiedatum: 10-01-2023

Beste relatie,

Middels deze e-mail attenderen wij u graag op een aantal fiscale verplichtingen, die in de komende periode actie vereisen. Mogelijk heeft u reeds contact gehad met uw Govers-contactpersoon over deze onderwerpen. In dat geval ontvangt u deze e-mail wellicht ten overvloede.

Werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers verplicht de werkkostenregeling (hierna: WKR) toe te passen. De WKR houdt kort gezegd in dat een inhoudingsplichtige op jaarbasis een vast percentage van de totale fiscale loonsom onbelast aan 'gebruikelijke' vergoedingen en verstrekkingen mag besteden (vrije ruimte). 

Voor het jaar 2022 bedraagt de vrije ruimte 1.7% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% over het meerdere. Indien en voor zover de vrije ruimte in een jaar wordt overschreden, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd over het meerdere. Dit betreft een werkgeversheffing. Een overschrijding moet tijdig worden doorgegeven aan de loonadministrateur. De eindheffing moet namelijk uiterlijk in de loonaangifte over het tweede tijdvak in 2023 worden meegenomen, in voorkomende gevallen zal dit februari zijn. De uiterste aangifte- en betaaldatum van deze aangifte is het einde van het derde tijdvak in 2023, in voorkomende gevallen zal dit eind maart 2022 zijn. 

We merken in de praktijk dat de WKR meer en meer de aandacht krijgt van de fiscus. Daarbij kijkt de fiscus niet alleen naar een eventuele overschrijding, maar ook naar de wijze waarop looncomponenten als eindheffingsloon worden aangewezen.

Actie: Maken/controleren van de WKR-opstelling 2022, waaruit blijkt dat de beschikbare vrije ruimte wel/niet wordt overschreden. Een vastlegging van de WKR helpt bij de beheersing van fiscale risico’s voor de accountantscontrole. Indien gewenst, helpen we u graag bij het opstellen/controleren van de WKR-opstelling 2022. We ontvangen dan graag begin januari 2023 de volgende stukken:

1. Grootboek 2022; en
2. Saldibalans 2022;
3. Verzamelloonstaat 2022;
4. Loonstaat per werknemer 2022;
5. Eventueel: WKR-opstelling 2021;
6. Indien aanwezig, de ingevulde Govers WKR-tool;
7. Eventueel: Structuuroverzicht onderneming (waar mogelijk kijken we dan of het zinvol is om de zogenoemde concernregeling toe te passen)

Correctie btw-aftrek (BUA en privégebruik auto)
Aan het eind van ieder jaar moet de btw-correctie voor privégebruik van goederen en diensten waarop de btw in aftrek is gebracht worden berekend. Deze btw-correctie moet in de laatste btw-aangifte van het jaar worden verwerkt. De belangrijkste correcties zijn het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: BUA), het privégebruik auto en het verbod op btw-aftrek van horecabestedingen. 

Het BUA heeft betrekking op kosten die een ondernemer weliswaar bedrijfsmatig maakt, maar die (ook) een privékarakter/consumptief karakter hebben. Het recht op btw-aftrek is hiervoor uitgesloten als de uitgaven in een jaar meer bedragen dan € 227 (excl. btw) per begunstigde (ondernemer, werknemer of relatie). Als dit grensbedrag wordt overschreden, dan kan de btw op de gemaakte kosten in zijn geheel niet in aftrek worden gebracht. Voor het bepalen van het aftrekrecht met betrekking tot kantineverstrekkingen geldt binnen de BUA een bijzondere regeling.

Actie: Controleren of de BUA-verstrekkingen (per begunstigde) meer bedragen dan het drempelbedrag à € 227. Indien hiervan sprake is, dan moet de BUA-correctie worden opgenomen in de btw-aangifte van het laatste kwartaal/maand van 2022. Deze btw-aangifte moet uiterlijk op 31 januari 2023 zijn ingediend (en betaald). Indien de BUA-verstrekkingen per begunstigde niet meer bedragen dan € 227, dan bestaat er in beginsel recht op btw-aftrek voor deze verstrekkingen en hoeft er geen BUA-correctie plaats te vinden. Wij helpen u graag met het opstellen van een BUA-berekening. Wij beschikken over een BUA-tool waarmee eenvoudig een BUA-berekening kan worden gemaakt. Mocht u gebruik willen maken van onze BUA-tool, neem dan gerust contact op.

Tenslotte moeten ook de andere btw-correcties (let vooral op privégebruik auto) worden meegenomen in de laatste btw-aangifte van 2022.

Wij horen het graag indien wij u kunnen assisteren met bovenstaande actiepunten.

Tot slot
In 2023 staan een aantal relevante fiscale wijzigingen voor de deur. Denkt u bijvoorbeeld aan de voorgestelde verhoging van het tarief van de vrije ruimte van 1,7% naar 3%, de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,21 per kilometer, de aanpassingen in de gebruikelijk-loonregeling en de 30%-regeling. Onze specialisten praten u graag 1-op-1 bij over de relevante ontwikkelingen voor uw organisatie. Laat het gerust weten als u van dat aanbod gebruikt wenst te maken.

Met vriendelijke groet,
Govers Accountants/AdviseursDeel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.