Aangenomen wijzigingen Belastingplan 2024 Publicatiedatum: 27-10-2023

Het Pakket Belastingplan 2024 is door de Tweede Kamer aangenomen. Naast de reeds bekende voorstellen, zijn ook een aantal belangrijke amendementen (wijzigingen) aangenomen. Deze wijzigingen hebben mogelijk gevolgen voor uw situatie.

Belangrijkste wijzigingen

Verhoging tarieven box 2 en box 3

Het toptarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 niet vastgesteld op 31%, maar zal 33% gaan bedragen. Dit tarief zal gelden voor alle uitkeringen vanuit het aanmerkelijk belang welke de eerste schijfgrens ter hoogte van € 67.000 per fiscaal partner overstijgen. Voor de uitkeringen welke binnen deze grens vallen geldt een tarief ter hoogte van 24,5%.

Het tarief in box 3 wordt per 1 januari 2024 verder verhoogd naar 36%. In de Prinsjesdagstukken werd nog gesproken over een tariefsverhoging naar 34% (2023: 32%).

Excessief lenen

Het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.

Door verlaging van deze drempel dient u mogelijk sneller af te rekenen op grond van de Wet Excessief lenen. Het eerste peilmoment voor de Wet excessief lenen is 31 december 2023. De drempel op 31 december 2023 blijft vooralsnog op € 700.000 staan. Op 31 december 2024 zal de drempel € 500.000 bedragen (of het bedrag dat resulteert na verhoging met een eerder in aanmerking genomen fictief regulier voordeel).

Op de peildatum wordt getoetst of de schulden aan een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang heeft hoger zijn dan de drempel. Als uw schulden op de peildatum de drempel overtreffen, wordt over het meerdere belasting geheven in box 2.

Afhankelijk van uw situatie kan het gunstig zijn al in 2023 te anticiperen op deze verlaging van het drempelbedrag, gezien de wijziging van het box 2-tarief per 1 januari 2024.

30%-regeling

De 30%-regeling wordt per 1 januari 2024 versoberd. Hoogopgeleide buitenlandse werknemers hoeven op basis van onze huidige wetgeving onder voorwaarden vijf jaar lang geen belasting te betalen over ten hoogste 30% van hun belastbare loon. Het voorstel verkort die periode naar maximaal twintig maanden. vervolgens geldt voor twintig maanden een 20%-regeling en in de twintig maanden daarna nog een 10%-regeling. De maximale duur van de regeling blijft dus gehandhaafd op vijf jaar. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 in het bezit waren van een 30%-beschikking.

In 2025 wordt de 30%-regeling weer geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie kan het kabinet nader bepalen of en zo ja in welke mate de 30%-regeling aanpassing behoeft.

           

Overige relevante wijzigingen

Box 1 - Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De IACK wordt afgebouwd in negen stappen voor alle ouders die op basis van hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op de IACK, inclusief ouders van kinderen geboren na 31 december 2024. Voorts wordt de afschaffing van de IACK met twee jaar uitgesteld, van 2025 naar 2027. Hiermee is de IACK op 1 januari 2035 uitgefaseerd.

Box 3 - Groen sparen en beleggen

De regeling groen sparen en beleggen wordt versoberd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar € 30.000 per fiscaal partner. De huidige vrijstelling bedraagt nog € 65.072.

Schenk- en erfbelasting - Bedrijfsopvolgingsregeling

Het lage percentage van de vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%. Eerder werd een verlaging naar 70% voorgesteld.

Vennootschapsbelasting - Afschaffing giftenaftrek vindt geen doorgang

De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 gaat niet door. In het Belastingplan 2024 was oorspronkelijk voorgesteld om de giftenaftrek af te schaffen.

          

Tot slot

Dit artikel beschrijft de aangenomen wijzigingen op het Belastingplan 2024. Voor artikelen over het originele Belastingplan 2024 dat op Prinsjesdag 2023 is voorgesteld, verwijzen wij naar onze Prinsjesdagpagina.

Dit artikel is bedoeld om u een algemeen beeld te geven van relevante wijzigingen. Heeft u vragen over de fiscale maatregelen, of wenst u meer informatie te ontvangen over een specifiek onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, prinsjesdag@govers.nl of telefonisch via 040-2504504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.