Evaluatie en toekomst van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Publicatiedatum: 02-01-2023

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is de laatste jaren een veel besproken onderwerp. De BOR is een fiscale regeling waarmee (familie)bedrijven fiscaal voordelig kunnen worden overgedragen naar de volgende generatie (bij schenking of vererving) zonder of met beperkte belastingheffing. Op verzoek van het Ministerie van Financiën heeft het CPB onlangs de bedrijfsopvolgingsregeling geëvalueerd. Het kabinet heeft recent op deze evaluatie gereageerd, waaruit onmiskenbaar naar voren komt dat er wordt ingespeeld op versoberingen van de BOR. 

Evaluatie Centraal Planbureau (CPB) 

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bestaan uit twee faciliteiten, namelijk een (voorwaardelijke) vrijstelling in de Successiewet en een doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting (DSR). Het ministerie heeft aan het CPB gevraagd om de bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuiffaciliteit te evalueren. Deze fiscale regelingen leiden namelijk tot substantiële budgettaire derving. In dit kader acht het kabinet het van belang om na te gaan in hoeverre deze regelingen nog noodzakelijk, doeltreffend en doelmatig zijn. Daarnaast is door het CPB bekeken in hoeverre er vrije middelen aanwezig zijn om de verschuldigde schenk- of erfbelasting zonder BOR te voldoen. Het CPB heeft zich in haar rapport kritisch uitgelaten over de effectiviteit van de BOR. 

Kabinetsreactie 

Uit haar reactie op het CPB rapport volgt dat het kabinet nog altijd achter de doelstellingen van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen staat. Echter, voegt ze hieraan toe dat zij het  van belang acht dat situaties van oneigenlijk gebruik worden beperkt of aangepakt.  

In haar reactie draagt het kabinet diverse wijzen aan waarop oneigenlijk gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling tegen te gaan. Een van deze suggesties is reeds op Prinsjesdag door het kabinet in haar Miljoenennota aangekondigd. Het kabinet wil namelijk dat verhuurd vastgoed aan derden wordt uitgezonderd van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Onroerende zaken die worden gebruikt voor de eigen bedrijfsuitoefening blijven daarentegen wel tot het ondernemingsvermogen behoren.  

In de komende maanden kijkt het kabinet daarnaast nog naar verschillende andere manieren om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aan te passen met als doel een positief effect op de doelmatigheid en uitvoerbaarheid. Hiertoe onderzoekt het kabinet onder andere de volgende vragen: 

 • Hoe kan een beter onderscheid worden gemaakt tussen ondernemings- en beleggingsvermogen voor de BOR en DSR? 
 • Is het wenselijk om de dienstbetrekkingseis in de DSR te laten vervallen, dan wel anders vorm te geven? 
 • Is het mogelijk de huidige bezitseis en voortzettingseis in de BOR zodanig aan te passen dat deze positiever uitpakken voor de flexibiliteit van ondernemingen, waarbij alleen reële bedrijfsopvolgingen in aanmerking komen voor de faciliteiten? 
 • Is het mogelijk om de toepassing van de BOR en DSR te beperken tot een éénmalige toepassing, zodat dezelfde personen voor dezelfde onderneming niet meermaals gebruik kunnen maken van de faciliteiten? 
 • Wat is de verdeling van het ondernemings- en beleggingsvermogen in de BOR? 
 • Het kabinet geeft aan dat de verdere uitwerking van de diverse verbeteropties zal worden besproken met verschillende betrokken partijen. In het voorjaar zal het kabinet de tussentijdse conclusies ten aanzien van bovenstaand onderzoek meenemen in de besluitvorming. Daarna is het kabinet voornemens om de uitkomsten van bovenstaand onderzoek mee te nemen in de wetgeving van het Belastingplan 2024. Eventuele wijzigingen kunnen dan ingaan per 1 januari 2024, maar mogelijk zelfs al per 19 september 2023 (Prinsjesdag). 

  Verbetering of versobering? 

  Dat het kabinet met aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregelingen komt, betekent niet zo zeer dat dit alleen maar negatief uit hoeft te pakken. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in haar huidige vorm zorgt er in de praktijk ook wel eens voor dat reële bedrijfsopvolgingen ten onrechte worden geraakt door antimisbruikbepalingen. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat de aangekondigde ‘verbeteringen’ per saldo neerkomen op een versobering.  

  Indien u ten aanzien van uw onderneming aan een bedrijfsopvolging denkt, raden wij aan hier begin 2023 al mee aan de slag te gaan om nog optimaal gebruik te kunnen maken van de ruime faciliteiten in hun huidige vorm. 

  Tot slot 

  Heeft u vragen over de wijzigingen, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie. Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of met uw eigen Govers contactpersoon. Wat is de verdeling van het ondernemings- en beleggingsvermogen in de BOR? Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.