Nieuw belastingverdrag België en Nederland. Publicatiedatum: 06-07-2023

Op 21 juni 2023 hebben België en Nederland een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit nieuwe verdrag zal het oude verdrag uit 2001 gaan vervangen. Hierdoor zullen de oude afspraken tussen beide landen over de allocatie van heffingsrechten gaan wijzigen. Het nieuwe verdrag treedt op zijn vroegst in werking op 1 januari 2024. Inwerkingtreding per 1 januari 2025 ligt echter meer voor de hand, Hieronder leest u de meest in het oog springende wijzigingen. 

Sporters, artiesten en (hoog)leraren  

In het huidige verdrag staan een aantal bijzondere bepalingen ten aanzien van sporters, artiesten en (hoog)leraren. In het nieuwe verdrag zijn deze bijzondere bepalingen weggenomen, waardoor de allocatie van heffingsrechten over het inkomen van deze groep in het nieuwe verdrag plaatsvindt op basis van de artikelen inzake ondernemingswinst, werknemers en overige inkomsten.  

Aan eerdere uitingen van de staatssecretaris kan worden ontleend dat artiesten en sporters bij een kortdurend optreden over de grens geen belasting zijn verschuldigd in het andere land. Het is alleen nog niet precies duidelijk wat onder ‘kortdurend’ moet worden verstaan. 

Bestuurders (vennootschapsleiding) 

Artikel 15 van het nieuwe verdrag kent het heffingsrecht over beloningen ontvangen door een lid van de vennootschapsleiding in zijn hoedanigheid als bestuurder toe aan het land waarin de vennootschap is gevestigd. Tot zover verandert niets vergeleken met het huidige verdrag. In het nieuwe verdrag is echter toegevoegd dat het heffingsrecht over beloningen die deze bestuurder ontvangt voor andere werkzaamheden dan bestuurderswerkzaamheden (bijvoorbeeld dagelijkse managementtaken), moet worden verdeeld op basis van het werknemersartikel. Een belangrijke nuancering voor de praktijk. 

 De wijziging onderstreept het belang om duidelijk vast te leggen ter zake van welke werkzaamheden een bestuurder de beloning ontvangt. Onder het nieuwe verdrag kan het, mede afhankelijk van het werkpatroon van de bestuurder, voorkomen dat bestuurders voortaan zowel in Nederland als in België belasting moeten gaan betalen. 

 Compensatieregeling 

Het nieuwe verdrag handhaaft de zogeheten ‘compensatieregeling’ voor in Nederland woonachtige grensarbeiders. Dit betekent dat de Nederlandse staat een hogere gecombineerde belastingheffing in Nederland en België voor deze groep compenseert, als die heffing hoger uitpakt, vergeleken met de situatie waarin alleen in Nederland belasting zou zijn verschuldigd. 

 Onder het nieuwe verdrag geldt deze compensatieregeling niet langer voor inkomsten uit aandelenoptierechten, voor zover deze inkomsten in België in een ander kalenderjaar worden belast dan in Nederland. Vanwege verschillen tussen de Belgische en Nederlandse fiscale regels ter zake, wordt verwacht dat de effectieve belastingdruk over deze inkomsten effectief zal toenemen. 

 Geëmigreerde directeur-grootaandeelhouders (dga’s) 

Relevant voor dga’s met een eigen BV die naar België zijn geëmigreerd, is dat het nieuwe verdrag een mogelijkheid schept voor Nederland om tot tien jaar na emigratie dividenden te belasten, ook in situaties waarin de BV is ‘meeverhuisd’ naar België. Daarnaast is vastgelegd in het nieuwe verdrag dat België geen belasting zal heffen bij verkoop van de aandelen of bij liquidatie van de BV, als er nog een Nederlandse belastingclaim openstaat. De ratio achter deze bepaling is dat Nederland mag heffen over de waardeaangroei van de aandelen voor zover die ontstaan is in de periode waarin de dga nog in Nederland woonde. 

 Thuiswerkregeling grensarbeiders 

Waar intussen stappen zijn gezet voor thuiswerkende grensarbeiders op het gebied van de sociale zekerheid, zijn Nederland en België nog niet zover om soortgelijke regels van toepassing te verklaren op het gebied van de belastingen. Het nieuwe verdrag bevat namelijk nog geen toewijzingsregel voor de beloning van grensarbeiders die thuiswerken. België en Nederland zijn over dit onderwerp nog in gesprek. 

Verdragsinterpretatie  

Eind 2022 heeft de Nederlandse Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse verdragsinterpretatie statisch is, Dit betekent dat verdragen worden uitgelegd aan de hand van het OESO-commentaar zoals dit gold ten tijde van de ondertekening van het verdrag. Latere wijzigingen in het OESO-commentaar blijven daarmee in beginsel buiten beschouwing bij de uitleg en de toepassing van het belastingverdrag. 

 In het eerste protocol bij het nieuwe verdrag met België is echter afgesproken om de zogenoemde dynamische verdragsinterpretatie toe te passen. Dit houdt in dat nieuwe inzichten direct van toepassing zijn bij het toepassen van het verdrag. Deze toevoeging is in lijn met het huidige Nederlandse en Belgische verdragsbeleid. 

 Tot slot 

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden of gevolgen in uw specifieke situatie. Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of met uw eigen Govers contactpersoon 040 – 2 504 50 . Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.