Rapportageverplichting CO-2 emissie werkgebonden personenmobiliteit Publicatiedatum: 25-10-2023

Vanaf 1 januari 2024 dienen organisaties met 100 of meer werknemers verplicht gegevens bij te houden en te rapporteren over het totaal van door haar werknemers gereisde zakelijke en woon-werkkilometers. Met deze regeling wil het kabinet de CO-2 uitstoot verminderen om zo de gestelde klimaatdoelen te behalen.

In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Een van de afspraken uit het akkoord is dat de jaarlijkse CO-2 uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met minimaal 1,5 megaton moet zijn afgenomen. Om deze CO-2 reductie te behalen, dienen organisaties met 100 of meer werknemers per 1 januari 2024 verplicht de CO-2 uitstoot van het zakelijk reisverkeer (inclusief woon-werkverkeer) van hun personeel vast te leggen en te rapporteren.

Wat te rapporteren
Organisaties dienen voor het gehele personeelsbestand te rapporteren welk vervoersmiddel is gebruikt (en indien van toepassing welk type brandstof). Organisaties hoeven hierbij niet de daadwerkelijk uitgestoten CO-2 emissie uit te rekenen, dit wordt gedaan door de RVO op basis van de aangeleverde informatie.

In de praktijk betekent de rapportageverplichting dat organisaties goed moeten administreren hoe de werkgebonden personenmobiliteit van de werknemers plaatsvindt. De handreiking van de RVO geeft hiertoe suggesties over hoe de benodigde gegevens kunnen worden verzameld. Het uitzetten van een jaarlijkse enquête onder het personeel, het hanteren van forfaitaire methodes en het bijhouden van de personenmobiliteit middels een registratiesysteem of applicatie behoren tot de mogelijkheden.

Wanneer rapporteren
De peildatum om vast te stellen of u 100 of meer werknemers in dienst heeft, is 1 januari van het jaar waarover wordt gerapporteerd. Enkel werknemers met een arbeidscontract van twintig uur of meer kwalificeren. Gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers en werknemers met een afroepcontract (nul-uren) of deeltijdcontract voor minder dan 20 uur per maand kwalificeren niet als werknemer voor de rapportageverplichting.

Een organisatie is iedere werkgever met een uniek KvK-nummer. Heeft uw organisatie meerdere inschrijvingen bij de KvK, dan dient u per KvK-nummer te beoordelen of de organisatie over de 100-medewerkersgrens heengaat.

Organisaties dienen op uiterlijk 30 juni 2025 te hebben gerapporteerd over 2024. Rapporten kan via de website van de RVO. 

In 2026 wordt (volgens de huidige stand van zaken) gekeken of Nederland op koers ligt voor wat betreft het terugdringen van de CO-2 uitstoot. Zo niet, dan zal vanaf 2026 een maximum CO2-uitstoot per reizigerskilometer worden bepaald. Iedere organisatie zal dan verplicht zijn om hieraan te voldoen.

 Verduurzamen van uw onderneming
In de praktijk zien we dat veel organisaties bezig zijn met het almaar belangrijker wordende duurzaamheidsvraagstuk, veelal ingegeven vanuit de intrinsieke motivatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Mocht u in aanloop naar de rapportageverplichting en/of vanuit die intrinsieke motivatie willen verduurzamen, dan zijn hier uiteraard tal van mogelijkheden voor. Denk hierbij aan de introductie van een fietsplan, het stimuleren van een 

duurzaam/milieuvriendelijker wagenpark, carpooling, het inzetten van het openbaar vervoer en faciliteren van thuiswerkmogelijkheden. Allemaal thema’s met gevolgen voor de loonheffingen, waarbij wij u natuurlijk graag van dienst zijn.

Tot slot
Indien u na het lezen van het bovenstaande vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met uw Govers contactpersoon of de focusgroep Loonheffingen via loonheffingen@govers.nl

Update: De begindatum van de rapportageverplichting is uitgesteld naar 1 juli 2024. Dit betekent dat de eerste periode waarover dient te worden gerapporteerd loopt vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024. Over deze periode dient vóór 1 juli 2025 de rapportage bij de RVO te zijn ingediend. Het uitstel houdt verband met het uitgebrachte advies van de Raad van State. Dit advies heeft geen inhoudelijk effect op het besluit zelf.

Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.