Voorkom onnodige belastingrente, dien vóór 1 mei 2024 een (nadere) voorlopige aanslag Vpb / IB 2023 in. Publicatiedatum: 05-02-2024

Het aangifteseizoen staat voor de deur en dus is het binnenkort weer tijd om actie te ondernemen. Ons advies is om tijdig een verzoek tot een (hogere) voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (Vpb) en/of Inkomstenbelasting (IB) over het jaar 2023 in te dienen ter voorkoming van onnodige belastingrente.

 

Belastingrente en invorderingsrente

Belastingrente
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening indien de Belastingdienst niet tijdig de voorlopige aanslag over het voorgaande boekjaar kan vaststellen. Belastingrente wordt berekend indien de voorlopige aanslag Vpb/IB te laat is verzocht of indien de uiteindelijke aanslag Vpb/IB hoger is dan de voorlopige aanslag Vpb/IB.

De renteberekening start in beginsel 6 maanden na afloop van het voorgaande (boek)jaar waarop de aanslag betrekking heeft. De rente wordt berekend tot de dag die ligt voor de dag waarop de aanslag uiterlijk betaald moet zijn. Bij een boekjaar 2023 gelijk aan het kalenderjaar houdt dit in een periode van 1 juli 2024 tot 6 weken na datum van de aanslag Vpb/IB.

De Belastingdienst vergoedt overigens in principe geen rente indien de voorlopige aanslag Vpb/IB hoger blijkt dan de uiteindelijke aanslag Vpb/IB.

Om belastingrente te voorkomen dient, ingeval van een regulier boekjaar, uiterlijk vóór 1 mei 2024 een (nadere) voorlopige aanslag Vpb/IB 2023 te worden verzocht.

Invorderingsrente
Een voorlopige aanslag Vpb/IB leidt mogelijk tot een te betalen bedrag. De betalingstermijn bedraagt in beginsel 6 weken na dagtekening van de aanslag. In het geval u de aanslag na de uiterste betaaldatum betaalt, is er invorderingsrente verschuldigd. De invorderingsrente wordt berekend vanaf het moment van het verlopen van de betalingstermijn (normaliter zes weken na dagtekening van de aanslag) tot aan de dag van betaling. Het is dus van belang dat u ook uw voorlopige aanslagen op tijd betaald.

Rentepercentages

Belastingrentepercentage

De belastingrente voor de Vpb (en bronbelasting) werd tot 1 januari 2024 bevroren op 8%. De belastingrente voor de IB was tot 1 januari 2024 6%.

Per 1 januari 2024 is het rentepercentage voor de Vpb met 2% verhoogd van 8% naar 10% en het rentepercentage voor de IB is verhoogd van 6% naar 7,5%. De verhoging komt door de nieuwe berekeningsmethode van de belastingrente. Per 1 januari 2024 is de belastingrente niet langer gekoppeld aan de wettelijke rente.

De ECB-basisherfinancieringsrente wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Bij de heffing van Vpb wordt deze ECB-rente vermeerderd met 5,5% en voor de IB wordt deze verhoogd met 3%. Voor de Vpb is het minimumrentepercentage vastgesteld op 5,5% en voor de IB op 4,5%. Het rentepercentage wordt eenmaal per jaar vastgesteld, gebaseerd op de laatst gepubliceerde ECB-rente vóór 31 oktober voorafgaand aan dat jaar en treedt in werking per 1 januari van dat jaar.

 Invorderingsrentepercentage
Per 1 januari 2024 geldt ten aanzien van de invorderingsrente wederom het percentage ter hoogte van 4%. Dit percentage is afgelopen jaren tijdelijk lager geweest ter beperking van de gevolgen van de Corona belastingschulden.

Wat te doen?
Om onnodige (hoge) belastingrente te voorkomen raden wij u aan om tijdig, vóór 1 mei 2024, een verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag Vpb/IB 2023 in te dienen. Maak voor de (nadere) voorlopige aanslag Vpb een zo nauwkeurig mogelijke schatting op basis van definitieve jaarcijfers en indien nog niet definitief de meest recente cijfers. Voor de (nadere) voorlopige aanslag IB is het van belang om tijdig alle relevante gegevens te verzamelen, zodat alvast (grove) een inschatting van de verschuldigde heffing kan worden bepaald.

Is een reeds opgelegde voorlopige aanslag Vpb/IB naar verwachting te laag? Dan moet deze ook vóór 1 mei 2024 aangepast worden. Voor de Vpb is het verder revelant dat indien het boekjaar niet gelijk is aan het kalenderjaar, een aangepaste voorlopige aangifte moet zijn ingediend vóór de eerste dag van de vijfde maand na afloop van het boekjaar.

Indien bovenstaande deadlines voor het desbetreffende (boek)jaar niet worden gehaald, verdient het aanbeveling om alsnog zo spoedig mogelijk een (nadere) voorlopige aanslag Vpb/IB aan te vragen om verdere verhoging van belastingrente zo veel mogelijk te beperken.

Heeft u vragen over het aanvragen van een (nadere) voorlopige aanslag Vpb/IB of wenst u meer informatie te ontvangen inzake de voorkoming van belastingrente? Neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.