Hoezo eindejaarsacties?! Begin het jaar goed! Publicatiedatum: 01-02-2024

Het nieuwe jaar is een maand oud en wij willen ook dit jaar goed beginnen. U ook? In dit artikel zetten wij drie acties uiteen, waar u nu al aan kunt denken, in plaats van aan het einde van het jaar.

Schenkingen
Ieder kalenderjaar kunt u fiscaal gunstig een bepaald bedrag aan uw dierbaren schenken, bijvoorbeeld aan uw kinderen. De schenkbelasting kent vier verschillende tarieven, gebaseerd op de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Hieronder volgt een tabel met de tarieven in 2024:Bovenstaande tabel betekent dat als u in 2024 gelden wil schenken aan uw kind, dat de eerste € 152.368 belast is tegen 10% en het meerdere belast wordt tegen 20%. Het lage tarief gold in 2023 tot een bedrag van € 138.642.

Overigens zijn schenkingen tot op zekere hoogte vrijgesteld van schenkbelasting. Zo gold in 2023 een vrijstelling voor schenkingen aan uw kind van € 6.035. Deze vrijstelling is in 2024 verhoogd naar € 6.633. Voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud kan bovendien éénmalig gebruik worden gemaakt van een verhoogde vrijstelling, ter hoogte van € 31.813 in 2024. Deze vrijstelling komt dan in plaats van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen. De éénmalig verhoogde vrijstelling voor de eigenwoningschenking is met ingang dit jaar volledig afgeschaft.

De algemene vrijstelling is verhoogd van € 2.418 naar € 2.658.

Bent u voornemens in 2024 schenkingen te doen, laat het ons nu dan alvast weten!

Dividenduitkeringen
Bij de eindejaarsacties voor DGA’s (directeur-grootaandeelhouders) over 2023 is uitvoerig stilgestaan bij de wijzigingen in de box 2 tarieven.  Deze tarieven zijn onder meer van belang bij dividenduitkeringen vanuit de vennootschap aan privé.

Wanneer een vennootschap dividend uitkeert naar privé, dient de vennootschap daar 15% dividendbelasting over in te houden. Dit tarief is ongewijzigd gebleven. Vervolgens is de aanmerkelijkbelanghouder in privé nog inkomstenbelasting (box 2) verschuldigd. In 2023 was dit één vast tarief van 26,9%. De betaalde dividendbelasting komt hierop in mindering, zodat je effectief nog 11,9% aan inkomstenbelasting moest betalen.

Met ingang van 2024 zijn de box 2 tarieven gewijzigd. Box 2-inkomen tot en met € 67.000 per fiscaal partner wordt belast tegen 24,5% inkomstenbelasting (effectief tarief na de dividendbelasting is 9,5%). Samen met zijn/haar fiscaal partner, kan de aanmerkelijkbelanghouder in totaal derhalve € 134.000 aan dividend uitkeren tegen het lage tarief. Dividenduitkeringen boven € 67.000 per fiscaal partner worden echter belast tegen 33%! In veel gevallen zal het derhalve raadzaam zijn om jaarlijks zo veel mogelijk dividend uit te keren tegen het lage tarief. Indien gewenst kunnen we de dividenduitkering al begin dit jaar formaliseren.

In dit kader wijzen we echter graag nog op de volgende zaken:

  • De grens voor schulden in het kader van excessief lenen is per peildatum 31 december 2024 nog maximaal € 500.000. Indien u verwacht later in het jaar een dividend uit te moeten keren om de schuldpositie bij de eigen vennootschap terug te brengen, dient hier rekening mee te worden gehouden bij de bepaling van de hoogte van de dividenduitkering begin dit jaar.
  • De algemene heffingskorting wordt momenteel verminderd naar mate het box 1 inkomen (loon, pensioen e.d.) hoger is. Met ingang van 2025 gaat ook het box 2 en het box 3 inkomen meetellen voor de afbouw van deze algemene heffingskorting. De afbouw van de algemene heffingskorting geldt per fiscaal partner. Dit betekent concreet dat indien het overige inkomen (of het overige inkomen van je partner) lager is dan circa € 75.000, een dividenduitkering tot € 67.000 per fiscaal partner, vanaf 2025 belast wordt tegen circa 31% in plaats van 24,5%.


Open CV/open FGR

Per 1 januari 2025 worden alle open commanditaire vennootschappen (CV’s) als fiscaal transparant beschouwd. Daarnaast wijzigen de voorwaarden van open fondsen voor gemene rekening (open FGR’s), waardoor ook de meeste open FGR’s fiscaal transparant worden. In het hiernavolgende zullen we de open CV’s bespreken, maar eenzelfde toepassing geldt voor open FGR’s.

Momenteel worden open CV’s als zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting beschouwd. Indien we in 2024 geen actie ondernemen, wordt de open CV geacht haar bezittingen en schulden te hebben overgedragen aan de participanten. Dit betekent een eindafrekening in de vennootschapsbelasting over de stille reserves, fiscale reserves en goodwill. Daarnaast worden de participanten geacht hun participaties te vervreemden, zodat inkomstenbelasting verschuldigd is over de waarde van de participaties, verminderd met de verkrijgingsprijs. Alle reden dus om nu actie te ondernemen.

De veranderende kwalificatie van open CV’s is echter geen reden tot paniek. De wetgever heeft overgangsrecht opgenomen, zodat de eindafrekening kan worden uitgesteld of de belastingheffing gespreid over meerdere jaren kan worden betaald. Een oplossing is om de open CV in te brengen in een nieuw op te richten BV. Wij stellen voor om dit traject zo snel mogelijk te starten.

In specifieke situaties met onroerend goed, biedt het overgangsrecht ook mogelijkheden om dit onroerend goed in 2024 in te brengen in een BV zonder heffing van overdrachtsbelasting. Deze advisering komt zeer nauw, waardoor het van belang is tijdig op de wetswijziging en het overgangsrecht voor te sorteren.

Tot slot
Wilt u het nieuwe jaar meteen goed beginnen, en niet wachten tot de stress aan het eind van het jaar? Neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040 – 2 504 504 of via onderstaand contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.