Openbaarmaking winstbelasting voor grote multinationals Publicatiedatum: 23-05-2024

Internationale fiscale ontwikkelingen en wetgeving blijven elkaar snel opvolgen. In ons nieuwsbericht van 21 september 2023 hebben wij de introductie van de Europese richtlijn voor openbaarmaking van winstbelasting voor grote multinationals besproken. Inmiddels is deze Europese richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse nationale wetgeving en treedt deze op 22 juni 2024 in werking. Kort gezegd verplicht dit multinationale bedrijven (MNO’s) tot het openbaar maken van hun zogeheten Country-by-Country (CbC) rapportages.

Country by Country rapportage
De CbC rapportageverplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor Nederlandse vennootschappen die onderdeel uitmaken van een multinationale groep met een geconsolideerde groepsomzet van minimaal EUR 750 miljoen. In dit  zogeheten “landenrapport” wordt onder andere de volgende informatie per land opgenomen:

 • De (belastbare) winsten per land.
 • De verschuldigde belastingen per land.
 • De externe omzet en de omzet uit transacties met gelieerde partijen.
 • Het aantal medewerkers per land.
 • De lokale activa.
 • De waarde van de materiele vaste activa.


Tot en met heden diende deze gestandaardiseerde documentatie enkel aan de belastingautoriteiten te worden verstrekt, welke onderling tussen de belastingautoriteiten werd uitgewisseld. De Implementatiewet Richtlijn Openbaarmaking Winstbelasting bepaalt echter dat deze rapportage voortaan ook openbaar gemaakt dient te worden.

Wanneer van toepassing?
De rapportageverplichting geldt voor vier categorieën ondernemingen met een geconsolideerde groepsomzet van tenminste EUR 750 miljoen in het betreffende en voorgaande jaar:

 • Uiteindelijke moedermaatschappij die aan de top van de multinationale groep staat.
 • Zelfstandige ondernemingen die niet onderdeel zijn van een groep.
 • Middelgrote en grote dochterbedrijven waarvan de uiteindelijke moedermaatschappij niet is gevestigd in de EU.
 • Vaste inrichtingen/filialen (bijkantoren) met een omzet van EUR 12 miljoen die deel uitmaken van een groep met een uiteindelijke moedermaatschappij die niet gevestigd is in de EU.


Aansluiting huidige regelgeving
Dit sluit grotendeels aan bij de huidige regelgeving, met uitzondering van de hiervoor genoemde categorie onder 4: vaste inrichting / bijkantoor met een omzet van minder dan EUR 12 miljoen. Daarnaast in tegenstelling tot de huidige regelgeving geldt dat er sprake dient te zijn van een geconsolideerde groepsomzet van EUR 750 in twee opeenvolgende jaren. Op basis van de huidige regelgeving geldt dat voor ieder jaar dat deze drempel wordt overschreden de verplichting tot rapportage geldt.

Vrijstelling
Voor deze nieuwe verplichting zijn, naast de bijkantoren met een omzet minder dan EUR 12 miljoen, de volgende categorieën vrijgesteld:

 • Uiteindelijke moedermaatschappij of een op zichzelf staande vennootschap die een bank of beleggingsonderneming is en gebruik maakt van artikel 3 van het Besluit uitvoering publicatieverplichting richtlijnen kapitaalvereisten en prudentieel toezicht beleggingspondernemingen.
 • Uiteindelijke moedermaatschappijen en zelfstandige ondernemingen, mits zij samen met al hun verbonden ondernemingen en bijkantoren uitsluitend in Nederland gevestigd zijn.


Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing in de huidige regelgeving voor de rapportageverplichting.

Inhoud rapportage
Voor welke informatie dient te worden gepubliceerd verwijzen wij naar ons eerdere nieuwsbericht . De informatie dient als volgt te worden uitgesplitst:

 • Per EU-lidstaat van de EU.
 • Per land dat staat op een van de twee EU-lijsten van rechtsgebieden die niet-coöperatief of coöperatief zijn op belastinggebied (de zogenaamde zwarte en grijze fiscale EU-lijsten).
 • Totaal van overige rechtsgebieden welke niet onder de eerste twee categorieën zijn opgenomen.


Nederlandse implementatiebesluit
Het Nederlandse Implementatiebesluit Richtlijn openbaarmaking winstbelasting is gepubliceerd op 1 maart 2024 en treedt in werking vanaf 22 juni 2024. Dit Nederlandse besluit is grotendeels in lijn met de tekst van de Europese Richtlijn. Er zijn belangrijke onderdelen opgenomen in het Nederlandse Besluit:

 • Publicatie van het rapport dient niet alleen op de website van de groep plaats te vinden, maar ook in het Nederlandse handelsregister (Kamer van Koophandel).
 • Bedrijven hoeven bepaalde informatie niet te publiceren indien openbaarmaking hiervan bijzonder nadelig zou zijn voor de concurrentiepositie van de entiteit. Alle omissies dienen wel duidelijk te worden aangegeven en gemotiveerd.


De publicatie van het rapport bij de Nederlandse Kamer van Koophandel dient binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar plaats te vinden. De publicatie op de website van de onderneming dient ten minste 5 jaar op de website van het bedrijf te staan vermeld (ook al is de regelgeving eventueel niet langer van toepassing).

Sancties
De handhaving van deze rapportageverplichting is gelijk aan die van een jaarrekening. Het niet voldoen aan deze verplichting is een economisch delict en kan leiden tot civielrechtelijke boetes.

Tijdlijn
De eerste openbare rapportage in Nederland geldt voor boekjaren die beginnen op of na 22 juni 2024. Ondernemingen met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar zullen zodoende voor het eerst over het financiële jaar 2025 dienen te rapporteren. De rapportage moet uiterlijk binnen 12 maanden na het einde van het boekjaar openbaar te worden gemaakt. Voor verreweg de meeste belastingplichtigen zal de eerste rapportage uiterlijk op 31 december 2026 dienen plaats te vinden. Openbaarmaking moet plaatsvinden op de website van de organisatie én via het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Actie
Aangezien de implementatie in de Nederlandse wet voortvloeit uit een Europese Richtlijn, dient ook rekening te worden met andere Europese landen die deze Richtlijn dienen te implementeren. De Richtlijn kan bij implementatie door staten ook strenger worden geïmplementeerd, maar ook eerder van toepassing worden verklaard.

Het is raadzaam om de implementatie in alle staten waarin een MNO actief is te analyseren, zodat de reikwijdte, vrijstellingen en toepasselijke boekjaren van deze nieuwe Europese richtlijn in kaart worden gebracht.

Hoewel de publicatie van de CbC rapportage voor veel MNO’s met een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar uiterlijk pas eind 2026 zal plaats dienen te vinden, is het raadzaam om nu al over de eventuele consequenties na te denken van deze openbare bekendmaking van de financiële informatie voor uw organisatie in het licht van de stakeholders van de organisatie en de concurrentie.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de gevolgen van deze uitspraak voor u als minderheidsaandeelhouder? Neemt u dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, via ons contactformulier op de website of op ons algemene telefoonnummer 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.